Đọc kết quả khai báo điện tử

Sau khi thực hiện khai báo điện tử, nếu hệ thống trả về một thông báo bắt đầu bằng dòng chữ “Thông báo từ HQ”, có nghĩa là dữ liệu đã được tryền đến hệ thống tiếp nhận của cơ quan Hải quan. Việc tiếp theo là cần đọc các nội dung này và thực hiện theo các  bước tiếp theo phù hợp.

A. Đọc kết quả khai báo thông quan điện tử


1/Khi nhận kết quả thấy có dòng thông báoObject variable or With block variable not set

Ý nghĩa: file đính kèm dùng tên file có khoảng trắng và tiếng việt có dấu. Cần sửa lại và khai báo mới lại.

2/ Khi khai báo, hệ thống báo lỗi:

TITLE: Thông báo——————————Hệ thống phát sinh lỗi. Vui lòng liên hệ GOL để được hỗ trợ kỹ thuật.

INFORMATION:Conversion from type ‘DBNull’ to type ‘Decimal’ is not valid

Ý nghĩa: tờ khai này chưa  tính thuế.

3/ Khi khai báo hệ thông báo không thể kết nối được với Chi cục Hải quan

Ý nghĩa: có 2 trường hợp: server Hải quan gặp sự cố hoặc dữ liệu  gửi đi có  ký tự đặc biệt (#, &, @ ). Vui lòng thay thế ký tự đặc biệt và khai báo lại.

4/ Khi khai báo, nhận kết quả của Hải quan phản hồi như sau: User [MST] chưa đăng ký khai  báo dữ liệu qua mạng

Ý nghĩa:  DN cần kiểm tra kỹ MST nhập trên tờ khai. Kiểm tra MST người nhập khẩu (đ/v tờ khai nhập) và MST người xuất khẩu (đ/v tờ khai xuất). Nếu MST nhập liệu ở đây sai thì sẽ bị báo lỗi này. LƯu ý: MST không được nhập ký tự gạch ngang. Ví dụ: nếu MST của DN là [0301447063-1] thì khi nhập vào ô người nhập khẩu thì chỉ nhập [0301447063], nếu có ký tự

[-1] thì sẽ không khai báo được.

Nếu 2 trường hợp này không xảy ra, vui lòng liên hệ Chi cục Hải quan khai báo để yêu cầu hỗ trợ.

5/KHi nhận kết quá, hệ thống Hải quan báo : 721:ToKhaiKDNew – Func: ToKhaiKDTT_DKModule:ToKhaiKDNew/CHUNG_TU_HOPDONGNodeToDB/:Invalid use of Null

Ý nghĩa: thông tin khai báo hợp đồng thương mại bị thiếu ngày thanh toán. Cần bồ sung thông tin này và thực hiện khai báo lại. Nếu không có ngày này, DN có thể cộng lên 90 ngày từ ngày hợp đồng và điền vào.

6/ Khi bấm khai báo bị báo lỗi:  “Conversion from type ‘DBNull’ to type ‘Decimal’ is not valid. (Microsoft.VisualBasic)”

Lý do: hoặc tờ khai chưa tính thuế, hoặc đã tính thuế rồi nhưng người dùng sửa thông tin ảnh hưởng đến hàng hoá. Trường hợp này cần tính thuế lại và khai báo lại.

 

7/ Khi khái báo tờ khai xuất, thuế suất = 0, nhưng  lại nhận được thông báo từ hệ thống Hải quan là ” không được để trống tiền thuế”.

Nguyên nhân: người dùng chọn nhầm loại hình khai báo. Khai báo tờ khai xuất mà lại chọn mã loại hình là nhập.

B. Đọc kết quả khai báo từ xa.


1/ Kết quả: Thông báo từ HQ:
Đã nhận được thông tin
Mã giao dịch : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (chuỗi ngẫu nhiên)

Ý nghĩa: hệ thống Hải quan đã tiếp nhận thông tin. Bước tiếp theo: click lệnh “nhận kết quả khai báo” để xem nội dung kiểm tra dữ liệu tự động của hệ thống Hải quan.

2/ Thông báo từ HQ:
Khai báo thành công!
STNHQ :12345

Ý nghĩa:  hệ thống Hải quan đã kiểm tra dữ liệu  và tiếp nhận sơ bộ với số tiếp nhận là “12345”. Tiếp theo, cần đem theo bộ hồ sơ giấy đến Chi cục HQ tiếp nhận khai báo để làm thủ tục thông quan.

3/Thông báo từ HQ:
/Function:ExecuteSQL An explicit value for the identity column in table
‘.dbo.SDONVI’ can only be specified when a column list is used and IDENTITY_INSERT is ON.:Insert into .dbo.SDONVI Select  *  from .dbo.SDONVI  where  .dbo.SDONVI.Ma_DV not in (Select .dbo.SDONVI.Ma_DV From .dbo.SDONVI)
STNHQ : 12345

Ý nghĩa: mã số thuế của người nhập khẩu hoặc xuất khẩu trên tờ khai khai báo không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Hải quan.  Có 2 trường hợp xảy ra:

– TH1: MST của người xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhập trên tờ khai không đúng. Cần sửa lại thông tin, khai báo lại để lấy số tiếp nhận mới. Chú ý: MST không cần nhập số đuôi của chi nhánh (tức là bỏ 001,002 00n cuối  MST chính, không nhập dấu gạch “-“).

-TH2: MST của người xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhập trên tờ khai không có trong cơ sở dữ liệu của HQ. Cần thông báo cho cơ quan Hải quan để cập nhật cơ sở dữ liệu. Sau khi hệ thống HQ được cập nhật, DN cần khai báo lại để lấy số tiếp nhận mới.

Trong cả 2   trường hợp, nếu DN đem hồ sơ giấy đi làm thủ tục thì công chức HQ không thể tìm thấy dữ liệu mặc dù  đã có số TN là 12345 .

4/Thông báo từ HQ:
Chưa có thông tin trả về

Ý nghĩa: Dữ liệu đã được HQ tiếp nhận, tuy nhiên dữ liệu này chưa được trung tâm dữ liệu HQ truyền đến Chi cục HQ khai báo. DN có thể tiếp tục nhận lại kết quả sau vài phút sau đó, đề phòng trường hợp mạng  không ổn định. Nếu vẫn liên tục gặp trường hợp này trong vòng 30 phút liên tục, cần thực hiện các bước sau:

a: gửi khai báo lại lần nữa và thực hiện lấy số tiếp nhận mới. Nếu kết quả trả về vẫn không có số tiếp nhận thì có thể xảy ra trường hợp b.

b: Hệ thống mạng hoặc hệ thống truyền dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Hải quan có sự cố. DN có thể liên hệ HQ trực tiếp để biết khi nào hệ thống được khắc phục lại, sau đó thực hiện khai báo lại. Trường hợp gấp, có thể yêu cầu được khai báo Hải quan thủ công.

5/Thông báo từ HQ:

/Function:EndInsert /Function:ExecuteSQL String or binary data would be truncated.:Insert into DToKhaiMD([SOTN],[NAMTN],[HINHTHUCKHAI],[SoTK],[Ma_LH],[Ma_HQ],[NamDK],[Ngay_DK],[Ma_DV],[DV_DT],[Ma_PTVT],[Ten_PTVT],[NgayKH],[NgayDen],[Van_Don],[Ma_CK],[CangNN],[So_HD],[TyGia_USD],[Ngay_HD],[Nuoc_XK],[Nuoc_NK],[MA_GH],[SoHang],[Ma_PTTT],[Ma_NT],[TyGia_VND],[Ngay_KB],[So_HDTM],[Ngay_HDTM],[Ngay_VanDon],[TTTK],[Pass_GC],[Pass_TH],[Pass_KH],[Pass_DK],[NgayNhap],[NguoiNhap],[TongTGKB],[PHI_VC],[PHI_BH]) Values (……..)

STNHQ: 12345

Ý nghĩa:  Dữ liệu điền vào có mục nào đó có số liệu quá dài.  Quý khách vui lòng  điều chỉnh vửa đủ  theo tiêu chuẩn của hải quan, sau đó gửi lại tờ khai. Nếu DN đem hồ sơ giấy đi làm thủ tục thì công chức HQ không thể tìm thấy dữ liệu mặc dù  đã có số tiếp nhận  12345.

6/ Thông báo từ HQ:

Module:ToKhaiKDNew/ToKhaiKDTT_DK/5:/Function:EndInsert /Function:ExecuteSQL The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value.:Insert into DToKhaiMD([SoTK],[Ma_LH],[Ma_HQ],[NamDK],[Ngay_DK],[Ma_DV],[DV_DT],[Ma_PTVT],[Ten_PTVT],[NgayKH],[NgayDen],[Van_Don],[Ma_CK],[So_HD],[TyGia_USD],[Ngay_HD],[Nuoc_XK],[Nuoc_NK],[MA_GH],[SoHang]

Ý nghĩa: máy tính của người dùng cài sai kiểu ngày tháng trong hệ thống. Vui lòng vào Control Panel , sửa lại thông số kiểu ngày trong hệ thống thành ” MM/DD/YY” hoặc MM/DD/YYYY”

7/Thông báo từ HQ:

Module:ToKhaiKDNew/ToKhaiKDTT_DK/5:/Function:EndInsert /Function:ExecuteSQL There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement.:Insert into DToKhaiMD([SoTK],[Ma_LH],[Ma_HQ],[NamDK],[Ngay_DK],[Ma_DV],[DV_DT],[Ma_PTVT],[Ten_PTVT],[NgayKH],[NgayDen],[Van_Don],[Ma_CK],[CangNN],[So_GP],[Ngay_GP],[So_HD],[TyGia_USD],[Ngay_HD],[Nuoc_XK],[Nuoc_NK],[MA_GH],[SoHang],[Ma_PTTT],[Ma_NT],[TyGia_VND],[Ngay_KB],[So_Kien],[So_HDTM],[Ngay_HDTM],[Ngay_VanDon],[Tr_Luong],[TTTK],[Pass_GC],[Pass_TH],[Pass_KH],[Pass_DK],[NgayNhap],[NguoiNhap],[TongTGKB],[MessageID],[HINHTHUCDUYET],[HinhThucKhai],[SOTN],[NAMTN],[PHI_VC],[PHI_BH]) Values (……)

Ý nghĩa: máy tính người dùng cài sai định dạng kiểu số. Vui lòng vào Control panel và chuyển định dạng số về tiếng anh.

8/ Thông báo từ HQ:

Thông báo từ Hệ thống chi cục xxxxxx: /Function:ExecuteSQL An explicit value for the identity column in table ‘.dbo.SLHINHMD‘ can only be specified when a column list is used and IDENTITY_INSERT is ON.:Insert into .dbo.SLHINHMD Select * from .dbo.SLHINHMD where .dbo.SLHINHMD.Ma_LH not in (Select .dbo.SLHINHMD.Ma_LH From .dbo.SLHINHMD)

Ý nghĩa: mã loại hình xuất khẩu không có trong cơ sở dữ liệu tại Chi cục khai báo. Vui lòng kiểm tra lại mã loại hình hoặc liên hệ chi cục HQ khai báo để yêu cầu HQ cập nhật dữ liệu.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: