Hướng dẫn thêm về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Trả lời công văn của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc về hàng hóa gửi kho ngoại quan; tiếp theo công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20-2-2009 về việc tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

  1. Việc tạm nhập hàng hóa gửi kho ngoại quan được hiểu là DNCX làm thủ tục đưa hàng hóa vào kho ngoại quan; thủ tục hải quan thực hiện như sau:

–        Căn cứ hợp đồng thuê kho ngoại quan, DNCX khai báo trên tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan (HQ/2002-KNQ) về số lượng hàng thực tế gửi kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan; thủ tục, hồ sơ hải quan thực hiệnn  như đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan (nhưng không phải làm thủ tục XK, không phải mở tờ khai tạm nhập);

–        DNCX có văn bản gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX có văn bản gửi Chi cục Hải quan  quản lý DNCX đề nghị được đưa hàng hóa tạm nhập gửi vào kho ngoại quan  kèm bản lưu người khai hải quan  tờ khai hàng nhập,  xuất kho ngoại quan (nộp bản sao y, xuất trình bản chính).

2.  Việc tái xuất hàng hóa gửi kho ngoại quan được hiểu là DNCX làm thủ tục đưa hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài; thủ tục hải quan thực hiện như sau:

–        Căn cứ số lượng hàng hóa thực tế XK cho đối tác nước, DNCX khai báo, đăng ký tờ khai XK chế xuất tại chi cục hải quan quản lý DNCX; thủ tục, hồ sơ hải quan thực hiện như đối với hàng hóa của DNCK XK ra nước ngoài;

–        Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan làm thủ tục hải quan đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan, bàn giao hàng hóa cho chi cục hải quan quản lý DNCX để làm tiếp thủ tục XK; thủ tục, hồ sơ thực hiện như đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài.

3. Việc làm thủ tục chuyển hàng từ DNCX đến kho ngoại quan và ngược lại, việc bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa giữa chi cục hải quan quản lý DNCX và chi cục hải quan quản lý  kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15-12-2005 của Chính phủ, Điều 57 Thông tư số 79/2009TT-BTC của Bộ Tài chính và quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa XK, NK chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Báo Hải quan số 131 ra ngày 1-11-2009

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: