1 Tờ khai có được gộp nhiều P/O vào không?

Trong cùng 1 lô hàng, 1 vận đơn, thì có bắt buộc phải tách thành nhiều tờ khai hay không? Hay là DN có thể gộp và khai thành 1 tờ khai?

Advertisements

One Response to 1 Tờ khai có được gộp nhiều P/O vào không?

 1. Admin says:

  Tổng cục Hải quan có văn bản số Số: 3886/TCHQ-GSQL, hướng dẫn về vấn đề này như sau:
  ” 1. Đối với trường hợp 01 tờ khai hải quan cho nhiều đơn hàng, nhiều hóa đơn thương mại từ 01 nhà cung cấp có chung vận tải đơn

  a. Đối với hàng nhập khẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 01 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa của nhiều đơn hàng khác nhau với 01 nhà cung cấp, có cùng điều kiện giao hàng, vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn và có chung một hóa đơn thương mại hoặc có nhiều hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng của 01 nhà cung cấp.

  b. Đối với hàng hóa xuất khẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 01 tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa của nhiều đơn hàng khác nhau cùng bán cho 01 khách hàng, có cùng điều kiện giao hàng, có chung 01 hóa đơn thương mại hoặc có nhiều hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng.”

  Toàn văn bản quy định:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  Số: 3886/TCHQ-GSQL
  V/v đăng ký tờ khai hải quan

  Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

  Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và một số doanh nghiệp về việc:

  (1) đăng ký 01 tờ khai hải quan để nhập khẩu (hoặc xuất khẩu) hàng hóa, được vận chuyển theo 01 vận tải đơn, chung 01 hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng) nhưng có nhiều đơn hàng khác nhau từ một nhà cung cấp;

  (2) đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình khác nhau (có thời hạn nộp thuế khác nhau) nhưng được vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn, có cùng hóa đơn thương mại, cùng 01 bản kê chi tiết hàng hóa và cùng chung 01 hợp đồng mua bán.

  Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Đối với trường hợp 01 tờ khai hải quan cho nhiều đơn hàng, nhiều hóa đơn thương mại từ 01 nhà cung cấp có chung vận tải đơn

  a. Đối với hàng nhập khẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 01 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa của nhiều đơn hàng khác nhau với 01 nhà cung cấp, có cùng điều kiện giao hàng, vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn và có chung một hóa đơn thương mại hoặc có nhiều hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng của 01 nhà cung cấp.

  b. Đối với hàng hóa xuất khẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 01 tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa của nhiều đơn hàng khác nhau cùng bán cho 01 khách hàng, có cùng điều kiện giao hàng, có chung 01 hóa đơn thương mại hoặc có nhiều hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng.

  c. Khi khai trên tờ khai hải quan doanh nghiệp phải khai đầy đủ số, ngày của các đơn hàng, trường hợp có nhiều đơn hàng và hóa đơn thương mại không thể khai hết trên tờ khai hải quan thì phải lập phụ lục chi tiết kèm theo tờ khai hải quan và cập nhật đầy đủ số liệu vào hệ thống máy tính của cơ quan Hải quan theo đúng quy định. Trường hợp cùng một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều đơn hàng khác nhau có cùng đơn giá thì trên tờ khai hải quan chỉ cần khai theo 01 dòng hàng với số lượng là số lượng tổng của các đơn hàng.

  d. Việc kê khai trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

  2. Đối với trường hợp 01 vận tải đơn, 01 hóa đơn thương mại và 01 hợp đồng mua bán nhưng đăng ký nhiều tờ khai hải quan.

  Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình khác nhau (có thời hạn nộp thuế khác nhau) nhưng được vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn, có cùng 01 hóa đơn thương mại, cùng 01 bản kê chi tiết hàng hóa và cùng chung 01 hợp đồng mua bán thì hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nào sẽ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình đó.

  Về các chứng từ kèm theo tờ khai hải quan như vận tải đơn, hóa đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hóa sẽ được sử dụng chung, bản chính được lưu kèm theo 01 tờ khai hải quan, các tờ khai hải quan còn lại sẽ sử dụng bản sao theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 5 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Trên các bản sao này đều phải ghi chú là các tờ khai hải quan này sử dụng chung vận tải đơn, hóa đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hóa và bản chính được lưu kèm theo tờ khai hải quan nào.

  3. Công văn này thay thế công văn số 6050/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2008 và công văn số 1870/TCHQ-GSQL ngày 09/4/2009 của Tổng cục Hải quan.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo.

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Bộ Tài chính;
  + Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  + Vụ CST; Vụ Pháp chế (để phối hợp);
  – Vụ KTTT, Vụ PC, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục CNTT&TKHQ;
  – C.ty SP máy tính FUJITSU Việt Nam; (Khu CN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai)
  – Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long; (E4A khu CN Thăng Long, Hà Nội)
  – Lưu: VT, GSQL (03).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Hoàng Việt Cường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: