Để GOL hỗ trợ nhanh chóng.

18/03/2011

Sao chép nội dung phản hồi từ HQ để gửi cho GOL yêu cầu hỗ trợ

Quý khách khi nhận phản hồi từ Hải quan hoặc từ hệ thống,  để GOL có thể nhanh chóng hỗ trợ, vui lòng thực hiện như sau:

– Trên màn hình thông báo, click vào biểu tượng copy text (hình 2 tờ giấy chồng lên nhau)

– Click vào mục “hỗ trợ trực tuyến”, góc trên bên phải trên màn hình phần mềm CDS LIve + , chọn 1 nick đang online,

– Dán nội dung đã copy vào

– Nhân viên hỗ trợ sẽ đọc và hướng dẫn ngay cho quý khách

Advertisements

Đọc kết quả khai báo điện tử

30/12/2010

Sau khi thực hiện khai báo điện tử, nếu hệ thống trả về một thông báo bắt đầu bằng dòng chữ “Thông báo từ HQ”, có nghĩa là dữ liệu đã được tryền đến hệ thống tiếp nhận của cơ quan Hải quan. Việc tiếp theo là cần đọc các nội dung này và thực hiện theo các  bước tiếp theo phù hợp.

A. Đọc kết quả khai báo thông quan điện tử


1/Khi nhận kết quả thấy có dòng thông báoObject variable or With block variable not set

Ý nghĩa: file đính kèm dùng tên file có khoảng trắng và tiếng việt có dấu. Cần sửa lại và khai báo mới lại.

2/ Khi khai báo, hệ thống báo lỗi:

TITLE: Thông báo——————————Hệ thống phát sinh lỗi. Vui lòng liên hệ GOL để được hỗ trợ kỹ thuật.

INFORMATION:Conversion from type ‘DBNull’ to type ‘Decimal’ is not valid

Ý nghĩa: tờ khai này chưa  tính thuế.

3/ Khi khai báo hệ thông báo không thể kết nối được với Chi cục Hải quan

Ý nghĩa: có 2 trường hợp: server Hải quan gặp sự cố hoặc dữ liệu  gửi đi có  ký tự đặc biệt (#, &, @ ). Vui lòng thay thế ký tự đặc biệt và khai báo lại.

4/ Khi khai báo, nhận kết quả của Hải quan phản hồi như sau: User [MST] chưa đăng ký khai  báo dữ liệu qua mạng

Ý nghĩa:  DN cần kiểm tra kỹ MST nhập trên tờ khai. Kiểm tra MST người nhập khẩu (đ/v tờ khai nhập) và MST người xuất khẩu (đ/v tờ khai xuất). Nếu MST nhập liệu ở đây sai thì sẽ bị báo lỗi này. LƯu ý: MST không được nhập ký tự gạch ngang. Ví dụ: nếu MST của DN là [0301447063-1] thì khi nhập vào ô người nhập khẩu thì chỉ nhập [0301447063], nếu có ký tự

[-1] thì sẽ không khai báo được.

Nếu 2 trường hợp này không xảy ra, vui lòng liên hệ Chi cục Hải quan khai báo để yêu cầu hỗ trợ.

5/KHi nhận kết quá, hệ thống Hải quan báo : 721:ToKhaiKDNew – Func: ToKhaiKDTT_DKModule:ToKhaiKDNew/CHUNG_TU_HOPDONGNodeToDB/:Invalid use of Null

Ý nghĩa: thông tin khai báo hợp đồng thương mại bị thiếu ngày thanh toán. Cần bồ sung thông tin này và thực hiện khai báo lại. Nếu không có ngày này, DN có thể cộng lên 90 ngày từ ngày hợp đồng và điền vào.

6/ Khi bấm khai báo bị báo lỗi:  “Conversion from type ‘DBNull’ to type ‘Decimal’ is not valid. (Microsoft.VisualBasic)”

Lý do: hoặc tờ khai chưa tính thuế, hoặc đã tính thuế rồi nhưng người dùng sửa thông tin ảnh hưởng đến hàng hoá. Trường hợp này cần tính thuế lại và khai báo lại.

 

7/ Khi khái báo tờ khai xuất, thuế suất = 0, nhưng  lại nhận được thông báo từ hệ thống Hải quan là ” không được để trống tiền thuế”.

Nguyên nhân: người dùng chọn nhầm loại hình khai báo. Khai báo tờ khai xuất mà lại chọn mã loại hình là nhập.

B. Đọc kết quả khai báo từ xa.


1/ Kết quả: Thông báo từ HQ:
Đã nhận được thông tin
Mã giao dịch : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (chuỗi ngẫu nhiên)

Ý nghĩa: hệ thống Hải quan đã tiếp nhận thông tin. Bước tiếp theo: click lệnh “nhận kết quả khai báo” để xem nội dung kiểm tra dữ liệu tự động của hệ thống Hải quan.

2/ Thông báo từ HQ:
Khai báo thành công!
STNHQ :12345

Ý nghĩa:  hệ thống Hải quan đã kiểm tra dữ liệu  và tiếp nhận sơ bộ với số tiếp nhận là “12345”. Tiếp theo, cần đem theo bộ hồ sơ giấy đến Chi cục HQ tiếp nhận khai báo để làm thủ tục thông quan.

3/Thông báo từ HQ:
/Function:ExecuteSQL An explicit value for the identity column in table
‘.dbo.SDONVI’ can only be specified when a column list is used and IDENTITY_INSERT is ON.:Insert into .dbo.SDONVI Select  *  from .dbo.SDONVI  where  .dbo.SDONVI.Ma_DV not in (Select .dbo.SDONVI.Ma_DV From .dbo.SDONVI)
STNHQ : 12345

Ý nghĩa: mã số thuế của người nhập khẩu hoặc xuất khẩu trên tờ khai khai báo không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Hải quan.  Có 2 trường hợp xảy ra:

– TH1: MST của người xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhập trên tờ khai không đúng. Cần sửa lại thông tin, khai báo lại để lấy số tiếp nhận mới. Chú ý: MST không cần nhập số đuôi của chi nhánh (tức là bỏ 001,002 00n cuối  MST chính, không nhập dấu gạch “-“).

-TH2: MST của người xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhập trên tờ khai không có trong cơ sở dữ liệu của HQ. Cần thông báo cho cơ quan Hải quan để cập nhật cơ sở dữ liệu. Sau khi hệ thống HQ được cập nhật, DN cần khai báo lại để lấy số tiếp nhận mới.

Trong cả 2   trường hợp, nếu DN đem hồ sơ giấy đi làm thủ tục thì công chức HQ không thể tìm thấy dữ liệu mặc dù  đã có số TN là 12345 .

4/Thông báo từ HQ:
Chưa có thông tin trả về

Ý nghĩa: Dữ liệu đã được HQ tiếp nhận, tuy nhiên dữ liệu này chưa được trung tâm dữ liệu HQ truyền đến Chi cục HQ khai báo. DN có thể tiếp tục nhận lại kết quả sau vài phút sau đó, đề phòng trường hợp mạng  không ổn định. Nếu vẫn liên tục gặp trường hợp này trong vòng 30 phút liên tục, cần thực hiện các bước sau:

a: gửi khai báo lại lần nữa và thực hiện lấy số tiếp nhận mới. Nếu kết quả trả về vẫn không có số tiếp nhận thì có thể xảy ra trường hợp b.

b: Hệ thống mạng hoặc hệ thống truyền dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Hải quan có sự cố. DN có thể liên hệ HQ trực tiếp để biết khi nào hệ thống được khắc phục lại, sau đó thực hiện khai báo lại. Trường hợp gấp, có thể yêu cầu được khai báo Hải quan thủ công.

5/Thông báo từ HQ:

/Function:EndInsert /Function:ExecuteSQL String or binary data would be truncated.:Insert into DToKhaiMD([SOTN],[NAMTN],[HINHTHUCKHAI],[SoTK],[Ma_LH],[Ma_HQ],[NamDK],[Ngay_DK],[Ma_DV],[DV_DT],[Ma_PTVT],[Ten_PTVT],[NgayKH],[NgayDen],[Van_Don],[Ma_CK],[CangNN],[So_HD],[TyGia_USD],[Ngay_HD],[Nuoc_XK],[Nuoc_NK],[MA_GH],[SoHang],[Ma_PTTT],[Ma_NT],[TyGia_VND],[Ngay_KB],[So_HDTM],[Ngay_HDTM],[Ngay_VanDon],[TTTK],[Pass_GC],[Pass_TH],[Pass_KH],[Pass_DK],[NgayNhap],[NguoiNhap],[TongTGKB],[PHI_VC],[PHI_BH]) Values (……..)

STNHQ: 12345

Ý nghĩa:  Dữ liệu điền vào có mục nào đó có số liệu quá dài.  Quý khách vui lòng  điều chỉnh vửa đủ  theo tiêu chuẩn của hải quan, sau đó gửi lại tờ khai. Nếu DN đem hồ sơ giấy đi làm thủ tục thì công chức HQ không thể tìm thấy dữ liệu mặc dù  đã có số tiếp nhận  12345.

6/ Thông báo từ HQ:

Module:ToKhaiKDNew/ToKhaiKDTT_DK/5:/Function:EndInsert /Function:ExecuteSQL The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value.:Insert into DToKhaiMD([SoTK],[Ma_LH],[Ma_HQ],[NamDK],[Ngay_DK],[Ma_DV],[DV_DT],[Ma_PTVT],[Ten_PTVT],[NgayKH],[NgayDen],[Van_Don],[Ma_CK],[So_HD],[TyGia_USD],[Ngay_HD],[Nuoc_XK],[Nuoc_NK],[MA_GH],[SoHang]

Ý nghĩa: máy tính của người dùng cài sai kiểu ngày tháng trong hệ thống. Vui lòng vào Control Panel , sửa lại thông số kiểu ngày trong hệ thống thành ” MM/DD/YY” hoặc MM/DD/YYYY”

7/Thông báo từ HQ:

Module:ToKhaiKDNew/ToKhaiKDTT_DK/5:/Function:EndInsert /Function:ExecuteSQL There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement.:Insert into DToKhaiMD([SoTK],[Ma_LH],[Ma_HQ],[NamDK],[Ngay_DK],[Ma_DV],[DV_DT],[Ma_PTVT],[Ten_PTVT],[NgayKH],[NgayDen],[Van_Don],[Ma_CK],[CangNN],[So_GP],[Ngay_GP],[So_HD],[TyGia_USD],[Ngay_HD],[Nuoc_XK],[Nuoc_NK],[MA_GH],[SoHang],[Ma_PTTT],[Ma_NT],[TyGia_VND],[Ngay_KB],[So_Kien],[So_HDTM],[Ngay_HDTM],[Ngay_VanDon],[Tr_Luong],[TTTK],[Pass_GC],[Pass_TH],[Pass_KH],[Pass_DK],[NgayNhap],[NguoiNhap],[TongTGKB],[MessageID],[HINHTHUCDUYET],[HinhThucKhai],[SOTN],[NAMTN],[PHI_VC],[PHI_BH]) Values (……)

Ý nghĩa: máy tính người dùng cài sai định dạng kiểu số. Vui lòng vào Control panel và chuyển định dạng số về tiếng anh.

8/ Thông báo từ HQ:

Thông báo từ Hệ thống chi cục xxxxxx: /Function:ExecuteSQL An explicit value for the identity column in table ‘.dbo.SLHINHMD‘ can only be specified when a column list is used and IDENTITY_INSERT is ON.:Insert into .dbo.SLHINHMD Select * from .dbo.SLHINHMD where .dbo.SLHINHMD.Ma_LH not in (Select .dbo.SLHINHMD.Ma_LH From .dbo.SLHINHMD)

Ý nghĩa: mã loại hình xuất khẩu không có trong cơ sở dữ liệu tại Chi cục khai báo. Vui lòng kiểm tra lại mã loại hình hoặc liên hệ chi cục HQ khai báo để yêu cầu HQ cập nhật dữ liệu.


Hải quan có ưu tiên cho 1 phần mềm nào không?

24/12/2010

Hiện nay, có râm ran một số tin đồn về các phần mềm khai báo Hải quan điện tử như sau:

1. Nếu dùng phần mềm Thái SƠn thì Thái Sơn có thể vào mạng Hải quan để xem xem tờ khai đó có được cấp STK hay phân luồng chưa?

–> Đây là tin hoàn toàn vô căn cứ.  Hệ thống HQ không cho phép bất cứ một truy cập nào từ bên ngoài vào. Trường hợp này nếu có, thì DN vi phạm  sẽ bị phạt vì xâm phạm thông tin quốc gia. Thực tế, DN chỉ có thể hỗ trợ thêm bằng cách trực tiếp đến gặp cán bộ HQ và nhờ kiểm tra trên hệ thống Hải quan.

 


Tại sao tờ khai thông quan điện tử in ra không thấy mã vạch?

03/12/2010

Để  in được mã vạch trên tờ khai, máy người dùng cần được cài font Free3of9.ttf. Thực hiện cài font  này như  sau:

– Tải font về máy. (tải tại đây: http://www.cds.vn/index.aspx?action=LTK&idcm=101&id_ntc=101&i=7&ic=5&lan=1

– Chép font này về thư  mục: Windows/font

– Sau đó,  double click vào font vừa chép để kích hoạt font.

Trên tờ khai, nếu chưa thấy hiện ra mã vạch thì làm như  sau:

– Đóng file excel và mở lại.

– Click vào ô sẽ thể hiện mã vạch. (xem minh hoạ)

– Rồi chọn lại Font.


Khi nhận kết quả khai báo là “thông báo từ HQ: sai mật khẩu hoặc tên truy cập”, phải xử lý thế nào?

07/05/2010

Khi tiến hành khai báo Hải quan và nhận được thông báo ” Sai mật khẩu hoặc tên truy cập”, thì xảy ra  2 trường hợp sau:

– 1: bạn chưa cài đặt tài khoản Hải quan trong phần mềm CDS hoặc bạn cài đặt sai tài khoản hoặc sai mật khẩu.

-2 : bạn cài sai tài khoản Hải quan. Lưu ý: khai báo từ xa và khai báo thông quan điện tử dùng 2 tài khoản Hải quan khác nhau.


Tại sao tôi gửi tờ khai mà lâu quá không nhận được số tiếp nhận? Cách xử lý?

07/05/2010

Tôi đã hoàn tất tờ khai và gửi khai báo. Hệ thống có phản hồi là “đã nhận được khai báo”, tuy  nhiên tôi thực hiện lấy kết  quả rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được phản hồi là ” chưa có kết quả trả về”. Trường hợp này cần làm thế nào để tôi có thể nhận được số tiếp nhận Hải quan?


Giá dịch vụ khai điện tử thuê

01/01/2010

Bảng giá dịch vụ: (chưa gồm VAT):

Hiệu lực: từ ngày 08 tháng 6 năm 2009

STT Mô tả  dịch vụ
Lệ phí
1. Khách hàng cung cấp tờ khai trực tiếp đến GOL hoặc qua fax
– Dưới 10 mặt hàng 15.000đ/ tờ khai
– Từ 10 đến 30 mặt hàng 30.000đ/ tờ khai
– Từ 30 đến 50 mặt hàng 40.000đ/ tờ khai
– Từ mặt hàng thứ 50 trở đi + 5.000đ/ 10 mặt hàng/ tờ khai
2. Khách hàng cung cấp tờ khai dạng file excel trực tiếp tại GOL

hoặc qua email

15.000đ/ tờ khai
3. In ấn, sửa chữa tờ khai Miễn phí

Quy trình dịch vụ:

–          Khách hàng cung cấp tờ khai cho phòng Dịch vụ khai thuê của GOL bằng 1 trong 4 cách sau:

  • Trực tiếp tại 89 Điện Biên Phủ, Q.1, Tp. HCM;
  • Fax đến số 08-3910 4124;
  • Gửi email đến địa chỉ: support@cds.vn (tờ khai dạng file excel);
  • Send file qua Yahoo Chat: cdshotro1 (tờ khai dạng file excel).

Lưu ý: Quý khách cung cấp số điện thoại liên hệ để chúng tôi thông báo kết quả.

–          Nhân viên GOL sẽ thực hiện nhập dữ liệu và đăng ký tờ khai. Sau khi có số tiếp nhận từ Chi cục Hải quan, chúng tôi sẽ thông báo số tiếp nhận đến quý khách bằng tin nhắn SMS hoặc điện thoại trực tiếp. Nếu quá 30 phút kể từ khi nhận được tờ khai mà chưa lấy được số tiếp nhận, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách.

–          Khi dùng số tiếp nhận để làm thủ tục hải quan, nếu phát sinh thay đổi thông tin trên tờ khai, quý khách có thể điện thoại trực tiếp đến hotline 08 3911 8989 để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin. (Nếu bổ sung thêm mặt hàng thì phí sẽ tính theo số lượng mặt hàng cuối cùng).

–          In ấn:

  • In Phiếu tiếp nhận hải quan: Miễn phí.
  • In tờ khai XNK và phụ lục: Miễn phí. (Nếu quý khách có nhu cầu in trên ấn chỉ thì cần cung cấp ấn chỉ HQ cho chúng tôi).

–          Thanh toán: Tiền mặt tại công ty GOL hoặc ATM ngân hàng Đông Á. Quý khách có thể ứng trước với số tiền không giới hạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bộ phận dịch vụ khai báo hải quan điện tử, Công ty GOL

89 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM

Tel: 08 – 3911 8989, Fax: 08 – 3910 4124, Email: support@cds.vn